Photo of  taken by 長山 幸枝

Photo taken by 長山 幸枝 -

This photo is included by "https://famarry.com/albums/4058".
"https://famarry.com/albums/4058" has 3 photos.
Keywords like Shimada, Geisha, Kimono, etc. attached to those wedding photos.

Keywords attached to this photo.

Albums of 長山 幸枝

Destination Wedding Photographers | Famarry