Photo of  taken by Masahiro Taguchi

Photo taken by Masahiro Taguchi -

This photo is included by "https://famarry.com/albums/4470".
"https://famarry.com/albums/4470" has 6 photos.
Keywords like Gown, Photograph, White, etc. attached to those wedding photos.

Keywords attached to this photo.

Albums of Masahiro Taguchi

Destination Wedding Photographers | Famarry